Regulamin

Regulamin
 1. Właścicielem serwisu znajdującego się pod domeną kubkionline.pl jest firma RECTUS z siedzibą na Placu Piastów 6a, 44-100 Gliwice. NIP: PL 6311327539, REGON 273197407.
 2. Klientami serwisu kubkionline.pl są przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług serwisu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.
 3. Firma Rectus zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych produktów na stronie internetowej (w kategorii portfolio). W przypadku, braku zgody na wykorzystanie swojego logo prosimy o pisemną informację.
 4. Ceny podane w Ofercie Cenowej są cenami netto, do wszystkich cen doliczany jest VAT w wysokości 23 %.
 5. Zamówienie nabiera ważności z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zamówienie uważa się za zrealizowane w całości, również w przypadku jeżeli następuje odstępstwo od zamówionej ilości
  w wysokości +/- 5 %. Faktura zostaje wypisana na ilości rzeczywiste
  w terminie 7 dni od daty sprzedaży.
 6. W przypadku rezygnacji z zamówienia rościmy sobie prawo do potrącenia
  z zaliczki wszelkich kosztów związanych z jego realizacją – koszty przygotowalni i opracowania graficznego, koszty wyprodukowania kalki ceramicznej i inne. Nie ma natomiast możliwości rezygnacji z zamówienia
  z chwilą dokonania wypalenia zamówionych materiałów.
 7. Zlecenia realizowane są w terminie 15 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji po wcześniejszym zaakceptowaniu wizualizacji i dokonaniu przedpłaty. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w ciągu 5-7 dni roboczych w miarę możliwości produkcyjnych. W przypadku zlecenia powyżej 500 szt. wykonujemy bezpłatny wypał próbny. Przy mniejszych ilościach koszt wypału jest płatny. Firma Rectus zobowiązuje się do przestrzegania przyjętych przez siebie terminów realizacji, jednak zastrzega sobie prawo do ich zmiany
  w przypadkach uniemożliwiających wykonanie pracy w przyjętym terminie
  z przyczyn niezależnych od firmy Rectus (awaria maszyn, przerwa
  w dostawie energii elektrycznej itp.).
 8. Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Rectus odpowiada za ewentualne szkody jedynie do wartości materiału. Firma Rectus nie odpowiada za nie wykonanie zlecenia w terminie z przyczyn obiektywnych.
 9. Dostawa odbywa się na koszt zleceniodawcy.
 10. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem ilościowym
  i jakościowym odebranego towaru w ciągu 3 dni od dnia odbioru.
  W przypadku porcelany i ceramiki mogą nastąpić zmiany odcienia kolorów
  w procesie wypalania do 15%, co nie może być powodem reklamacji.
  W przypadku jakichkolwiek reklamacji Zamawiający powinien zgłosić to pisemnie w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru. Informujemy że
  w przypadku farb ceramicznych nie ma możliwości dokładnego uzyskania kolorów określonych wg wzornika PANTONE.